Ako získať fondy

1

Predprípravná etapa (pred vyhlásením výzvy)

 1. Monitoring výziev zo štrukturálnych, investičných a iných fondov
 2. Konzultácie k pripravovaným projektovým zámerom žiadateľa
 3. Posúdenie projektových zámerov z hľadiska vhodnosti zapojenia sa do pripravovaných výziev
2

Prípravná etapa (po vyhlásení výzvy)

 1. Posúdenie oprávnenosti projektových zámerov z hľadiska zapojenia sa do aktuálnej výzvy
 2. Posúdenie oprávnenosti žiadateľa/partnera/-ov z hľadiska zapojenia sa do aktuálnej výzvy
 3. Príprava žiadosti o NFP
 4. Kontrola a analýza žiadostí o NFP pred podaním na príslušný RO/SORO
3

Po podaní projektu /žiadosti o NFP

 1. Kontrola a analýza žiadostí o NFP po podaní na príslušný RO/SORO
 2. Koordinácia a asistencia v prípade výziev na doplnenie zo strany RO/SORO
 3. Koordinácia a asistencia v procese uzatvárania zmluvy o poskytnutie NFP
4

Implementácia projektu

 1. Komunikácia s príslušnými zamestnancami RO/SORO
 2. Monitoring projektu, vrátane spracovania priebežných a záverečnej monitorovacej správy
 3. Finančný manažment projektu, vrátane spracovania žiadostí o platbu
 4. Zabezpečenie publicity projektu
 5. Konzultácie v procese implementácie projektu (napr. spôsob plnenia merateľných ukazovateľov a pod.)
 6. Súčinnosť v čase prípravy na kontrolu na mieste zo strany SO/RO
 7. Súčinnosť pri kontrolách na mieste zo strany RO/SORO
5

Udržateľnosť projektu

 1. Konzultácie v procese udržateľnosti projektu (napr. spôsob plnenia merateľných ukazovateľov a pod.)
 2. Monitoring projektu vo fáze udržateľnosti, vrátane spracovania následných monitorovacích správ
 3. Súčinnosť v čase prípravy na kontrolu na mieste zo strany SO/RO, príp. iných orgánov
 4. Súčinnosť pri kontrolách na mieste zo strany RO/SORO, príp. iných orgánov